B-woord niet meer taboe bij ministerie van SZW

Leestijd: 2 minuten

Jarenlang was het onderwerp basisinkomen op het ministerie van SZW nauwelijks bespreekbaar. Nu staat in de kennisagenda SZW 2023-2026 één keer het woord #basisinkomen bij de aanzet voor beleidsgerichte kennisvragen.

(Hoe) kan het basisinkomen een rol spelen in het versterken van bestaanszekerheid? Wat zijn de lange termijn- en neveneffecten? Wat zijn alternatieven?

Gelukkig zijn we niet alleen afhankelijk van ministeries die het taboe op het B-woord op kunnen heffen er zijn ook nog universiteiten.
De Rijksuniversiteit Groningen heeft een boekje uitgebracht met de titel ‘Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig’, dit verwijst naar drie pleidooien voor universalisme in de sociale zekerheid. Uiteindelijk moeten deze pleidooien worden beschouwd als een zoektocht naar een meer solide fundament voor de verzorgingsstaat. Het huidige complexe en versnipperde stelsel functioneert niet langer naar bevrediging: het sluit mensen uit, hanteert strenge voorwaarden, leidt tot fragmentatie van rechtsposities, gaat gepaard met terugvorderingen en sancties en leidt op deze wijze tot maatschappelijke frustratie.

In dit boekje komt het B-woord 32 keer voor

Met een beetje goede wil, zouden we in de proliferatie van deze toeslagen over de afgelopen twee
decennia zelfs de geboorteweeën van het universele #basisinkomen kunnen zien. Vanuit de weeffouten van het bestaande stelsel, ontwikkelen zich weer nieuwe vormen.
Wat dan ook de vormgeving zal worden, een nieuw universeel stelsel van minimale inkomensbescherming is belang

Een paar leuke zinsneden:

 “Daarbij raak ik ook onmiddellijk de laatste ontboezeming. We hadden het voornemen het universele basisinkomen buiten de beraadslagingen te houden. Het is een verafgelegen utopie en het debat hierover heeft te veel het karakter van een religieus-dogmatische discussie, zo meenden wij. In onze zoektocht naar alternatieven voor het toeslagenstelsel kunnen we het echter niet langer onbenoemd laten. Het universele #basisinkomen, uitgedacht in welke variant dan ook, klopt aan de deur van de onderzoeker, om het zo maar eens zeggen. “

“Het denkbeeld van het universele #basisinkomen, door de een met religieuze bezieling bepleit en door de ander met gelijkwaardig fanatisme bestreden. ” 

” Met de bovenstaande normatieve ontboezemingen bepleiten wij ongewild een aanpassing van het stelsel in de richting van het #basisinkomen. “

Er is hoop!