Hoeveel Basisinkomen is Hoog Genoeg?

Leestijd: 4 minuten

Bij de 4 criteria die wij aanhouden voor een universeel basisinkomen is er een die zegt “hoog genoeg”, maar hoeveel is hoog genoeg?

Een onvoorwaardelijk basisinkomen (UBI) is een inkomen dat onvoorwaardelijk wordt toegekend aan alle leden van een politieke gemeenschap op individuele basis, zonder middelentoets of werkvereiste. In tegenstelling tot bestaande minimuminkomensregelingen in sommige landen, is UBI universeel, individueel, onvoorwaardelijk en hoog genoeg om een bestaan in waardigheid en deelname aan de samenleving te garanderen.

Hoeveel is hoog genoeg?
Mensen met risico op armoede of sociale uitsluiting: de armoedegrens is 60% van het mediaan equivalent inkomen per land [1]. Hiervan wordt min of meer uitgegaan bij de onze definitie.
Een andere manier is om de Koopkrachtstandaard te laten zien. Dit is Purchasing Power Standard – PPS – ook in Euro maar “omgerekend” omdat er geen verschillen in prijsniveau zijn tussen EU-leden.
Standaard geeft de tabel een bedrag weer in “echte” euro’s. Als je de PPS-gegevens ziet, ziet je dat deze 60% van het mediaan equivalent inkomen verschillende koopkracht heeft in verschillende landen. Dit is het zwakke punt van deze 60%.
In deze tabel zie je een blauw plusje (+) bij de vervolgkeuzelijst “Valuta”. Klik hierop. Er wordt een dialoogvenster geopend, check daar ook PPS en klik vervolgens op Update (rechtsboven). Je kunt nu kiezen tussen EURO en PPS.  Zie de tabel: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_li01

 

Wat betekend dat voor Nederland?

In het geval van de 60% mediaan is het bedrag  €14.410/jaar voor Nederland. In het geval van de koopkrachtstandaard PPS is het €12.917/jaar. Vergelijken we dit met de rijkste en de armste landen in Europa dan krijg je onderstaande tabel. Je ziet dat het bedrag aan basisinkomen dan voor de rijkere landen lager wordt en voor de armere landen hoger. Daarmee is de Koopkracht in alle landen gelijk. Je ziet dan ook welke landen goedkope en dure vakantielanden zijn…

Land 60% mediaan per jaar 2018 per maand 2018 PPS per jaar 2018 PPS per maand 2018
Zwitserland € 25.808 € 2.151 € 16.240 € 1.353
Luxemburg € 24.162 € 2.014 € 19.295 € 1.608
Nederland € 14.410 € 1.201 € 12.917 € 1.076
België € 14.212 € 1.184 € 12.812 € 1.068
Noord Macedonië € 1.575 € 131 € 3.298 € 275
Servië € 1.643 € 137 € 3.136 € 261

Voor wat betref het beste bedrag voor “hoog genoeg” kun je in de arme landen het beste de PPS aanhouden, de rijke landen zouden dan graag via de mediaan hun basisinkomen hebben.


Wat betekend dat voor jou?

Het mediaan inkomen was netto iets meer dan € 2100 in 2018 via het CBS. Laten we royaal zijn het is nu in 2020 € 2200 . Dan nemen we 60% van de Europese armoededefinitie, dan wordt dat € 1320/maand.  Geeft het CBS te weinig door aan Europa vraag ik me af!?
Dat betekent dat alleenstaanden in de bijstand en zij die daar net boven zitten er gemiddeld ruim € 100/maand op achteruit gaan. Nu hebben zij € 1050 plus € 100  zorgtoeslag en € 270 huurtoeslag = € 1420. Sommigen gaan zelfs € 230  achteruit als ze de maximale huurtoeslag krijgen.
MAAR je mag dan wel onbeperkt werken voor je geld, en als je dan zorgt dat je onder de € 20000 geen loonbelasting hoeft te betalen, dan is wat je krijgt wat je kunt opmaken.
EN woon je met meer mensen in 1 huis, dan kun je de huur natuurlijk delen, want het is een individueel bedrag waar ik over praat.
OOK zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niets kunnen omdat ze handicappend zijn, nou die krijgen dan een extra budget, zoals dat nu ook zo is.
WANNEER Europa zijn helicoptergeld niet aan de banken zou geven maar aan de Europese burgers, dan komt daar ook nog eens maximaal 625 bij! zie [1]


HET belangrijkste is “JA IK WIL BASISINKOMEN”

 


[1] Het mediane inkomen
Het jaarlijkse nationale armoederisico is vastgesteld op 60% van het nationaal mediaan inkomen per equivalent volwassene. het mediaan inkomen scheidt de totale bevolking in twee gelijke delen. Het inkomen per equivalent volwassen wordt berekend door 1,0 tot de eerste volwassene, 0,5 tot: het totale inkomen van het huishouden door zijn omvang vastgesteld na toepassing van de volgende gewichten te delen andere leden van het huishouden 14 jaar of ouder en 0,3 jaar voor elk lid van het huishouden van minder dan 14 jaar oud. Het totale besteedbaar inkomen van huishoudens is het totale netto monetaire inkomen van het huishouden en haar leden, namelijk alle ontvangen inkomen uit arbeid, een eigen inkomen uit beleggingen en onroerend goed, plus alle sociale overdrachten ontvangen rechtstreeks inclusief ouderdoms-pensioenen, na aftrek van eventuele betaalde belastingen en sociale premies. Echter, met indirecte sociale overdrachten, betalingen rente op leningen, transfers betaald aan andere huishoudens, ontvangsten in natura en de toegerekende huur voor door de eigenaar bewoonde accommodatie wordt geen rekening gehouden.
Het Onvoorwaardelijke en Universele Basisinkomen kan worden vastgesteld op een bedrag ter hoogte van dit armoederisico; 60% van het mediane inkomen.

 

Zie ook: https://basisinkomen.eu/obi/mediane-inkomens-in-europa/

[1] https://euroincome.eu/for-a-central-bank-serving-the-citizen/