Open brief Frans Timmermans van 21 Europese Burgerinitiatieven #savetheECI

Leestijd: 4 minuten

timmermansbriefOp 13 April 2015 is ter gelegenheid van de Dag van het Europees Burgerinitiatief (ECI-Day) 2015 in Brussel, onderstaande brief[1] aan de eerste ondervoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, overhandigd.  De brief, ondertekend door 21 ECI-campagnes, roept de Commissie op een diepgaande en fundamentele wijziging van Verordening 211/2011 inzake het ECI door te voeren. [2]

We roepen iedereen op ons te helpen deze brief op grote schaal te verspreiden #savetheECI!

Hier de brief: http://www.citizens-initiative.eu/letter-to-timmermans/

 

Geachte commissaris Timmermans,

We geloofden in de belofte van het Europese Burgerinitiatief (EBi). We geloofden dat we een krachtig wapen in handen hadden dat Europa ten goede zou komen. We geloofden dat minstens een miljoen Europeanen het met ons eens zou zijn. Wij dachten dat, als dat inderdaad het geval was, de Europese Commissie actie zou ondernemen. Deze overtuiging verleidde ons er toe een EBi te beginnen. Niemand van ons kreeg wat hen voor ogen stond. Wij ontdekten allemaal dat het EBi in zijn huidige vorm niet werkt. Toch denken we nog steeds dat het mogelijk is en ook mogelijk moet zijn.

Nu meer dan ooit heeft de Europese Unie nodig wat het EBi kan bieden: de ideeën en betrokkenheid van haar burgers, gedeelde Europese doelen om nationale verdeeldheid te beteugelen en het bewijs dat EU-leiders alles zullen doen om de democratie te versterken.

Wij verzoeken u dringend om een grondige en fundamentele herziening van Verordening 211/2011 voor te bereiden. Het moet voor burgers gemakkelijker worden om een EBi uit te voeren of te ondersteunen. Zo niet, dan zal het EBi buiten gebruik raken.

Sommige van onze EBi’s eindigden voortijdig, ondanks zorgvuldige voorbereiding en deskundig juridisch advies. Meer dan 40% van alle aangeboden EBi’s werd niet geregistreerd omdat ze “aantoonbaar buiten het kader van de bevoegdheden van de Commissie” zouden vallen. Juridische experts zeggen dat dit soms duidelijk zo was, maar vaak was dat ook niet zo. De wet laat veel ruimte voor interpretatie. Een beroep op de rechter is een lange en gecompliceerde weg. Wij dringen er bij u op aan om alle EBi’s, die menens zijn en binnen de waarden van de EU vallen, in te schrijven en een niet-bindend advies betreffende juridische bevoegdheden aan te bieden. Laat iedere campagne zelf beslissen wat haar te doen staat. Sta ook Europese Burgerinitiatieven toe die oproepen tot verdragswijzigingen. Deze veranderingen zullen EBi’s helpen om de publieke en politieke dialoog aan te zwengelen, waar u ook voorstander van bent.

Alle geregistreerde EBi’s hadden grote moeite om handtekeningen te verzamelen door de ingewikkelde en bureaucratische procedures. Slechts enkele kregen meer dan 100.000 aanhangers, de meeste veel minder. Veel burgers worden afgeschrikt door de eisen die het EBi stelt aan persoonsgegevens, met name de ID-nummers. De software voor de digitale inzameling van handtekeningen en de papieren formulieren zijn niet geschikt voor transnationale campagnes. Het is ons zelfs niet vergund om in contact te komen met onze achterban! Sommige van deze problemen zijn eenvoudig op te lossen. Andere vereisen politieke wil. Wij verzoeken u bovenal om de lidstaten te houden aan hun belofte om in 2015 de gestelde eisen met betrekking tot ID-nummers te schrappen.

Slechts drie van onze EBi’s zijn formeel geslaagd. We hebben hard gewerkt om bondgenoten en aanhangers ervan te overtuigen dat het Europees Burgerinitiatief de moeite van hun inspanningen waard was. Ze verwachtten actie. Ze kregen holle frasen. Succesvolle Burgerinitiatieven verdienen welgemeende aandacht, met inbegrip van beraad en overleg in het Parlement en de Raad via de gewone wetgevingsprocedure. Zonder uitzicht op een vervolgactie, zal niemand gebruik maken van het EBi. Het zal een loze belofte blijken. Als u oprecht toegewijd bent aan de voortzetting van het Europees Burgerinitiatief, moet de Commissie toezeggen dat zij als reactie op iedere succesvolle EBi met een zinvolle actie zal komen. Er is veel dat de Commissie kan doen, terwijl ze nog steeds binnen de grenzen van de EU-verdragen handelt.

Zie 12 Ways to Build an ECI that Works  http://www.citizens-initiative.eu/12-ways-to-build-a-european-citizens-initiative-that-works/ (12 manieren om een werkbaar EBi vorm te geven) voor een lijst met noodzakelijke hervormingen. U kunt onze verhalen ook lezen in An ECI that Works  http://ecithatworks.org/ (Een EBi dat werkt)

Ondertekend door 21 Europese Burgerinitiatieven:

 1. Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe [http://www.fraternite2020.eu/ – Fraternité 2020 – Mobiliteit. Vooruitgang. Europa]
 2. Water and sanitation are a human right! Water is a public good, not a commodity! [http://www.right2water.eu/ – Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!]
 3. One of us [http://www.oneofus.eu/ – Eén van ons]
 4. Stop vivisection [http://www.stopvivisection.eu/nl – Stop vivisectie]
 5. High Quality European Education for All [http://www.euroedtrust.eu/ – Onderwijs in Europa: voor iedereen en van hoge kwaliteit]
 6. Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs [http://ice.id.st/ – Voor een verantwoord beheer van afvalstoffen, tegen verbrandingsovens
 7. Central public online collection platform for the European Citizen Initiative [http://www.citizen-e.info/5-2-12—ecis/central-public-online-collection-platform-for-the-european-citizen-initiative – Centraal openbaar online collectie platform voor het Europees Burgerinitiatief]
 8. 30 km/h – making the streets livable! [http://nl.30kmh.eu/ – 30 km per uur – maak onze straten leefbaar!]
 9. Single Communication Tariff Act [http://www.onesingletariff.com/ – Eén wettelijk tarief voor Communicatie]
 10. Unconditional Basic Income (UBI) [http://basicincome2013.eu/ – Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi)]
 11. End Ecocide in Europe: A Citizens’ Initiative to give the Earth Rights [http://www.earthrightswalker.org/wish-2020/ – Stop Ecocide in Europa: een Burgerinitiatief om de Aarde Rechten te geven]
 12. ACT 4 Growth [ http://www.act4growth.org/ – Actie voor Groei]
 13. Teach for Youth – Upgrade to Erasmus 2.0 [http://teachforyouth.wix.com/teachforyouth – Onderricht voor Jongeren – upgrade naar Erasmus 2.0]
 14. European Initiative for Media Pluralism [http://www.mediainitiative.eu/ – Europees Initiatief voor Pluralisme in de Media]
 15. Weed like to talk [http://weedliketotalk.wix.com/wltt – Wiet wil meepraten]
 16. European Free Vaping Initiative [http://vaperanks.com/if-youre-a-european-vaper-you-have-to-know-about-this/ – Europees Initiatief om Vrij te Dampen]
 17. New Deal 4 Europe – For a European Special Plan for Sustainable Development and Employment [http://www.newdeal4europe.eu/en/ – Een Nieuw Akkoord voor Europa – Een Bijzonder Europees Plan voor Duurzame Ontwikkeling en Werkgelegenheid
 18. An end to front companies in order to secure a fairer Europe
  https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000009/public/index.do – Maak een einde aan dekmantelbedrijven om een eerlijker Europa veilig te stellen]
 19. For a socially fair Europe! Encouraging a stronger cooperation between EU Member States to fight poverty in Europe
  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2014/000005 – Voor een sociaal rechtvaardig Europa! Stimuleer nauwere samenwerking tussen de EU-lidstaten om armoede in Europa te bestrijden]
 20. «On The Wire»
  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000001
 21. One million signatures for
  http://www.fuen.org/key-topics/european-citizens-initiative/ Een miljoen handtekeningen voor (?)]

Noten: