Opiniepeiling: 64% van de Europeanen is voorstander van een basisinkomen

Leestijd: 4 minuten

poll-eu-survey-basic-incomeUit het eerste breed opgezette opinieonderzoek in de Europese Unie (EU) naar het basisinkomen blijkt dat een grote meerderheid van de Europeanen op de hoogte is van het basisinkomen en het idee toejuicht. Hoewel het geen verrassing is dat het basisinkomen de afgelopen maanden veel aan populariteit gewonnen heeft, is het lastig om goed te begrijpen waarom het merendeel van de Europese burgers het basisinkomen zo aantrekkelijk vindt. Hierbij kunnen opiniepeilingen een handje helpen.

In Europa – waar de meeste politieke ontwikkelingen zich in Finland, Nederland en Frankrijk afspelen – toont een recente opiniepeiling de omvang van de trend – en die is zeer bemoedigend.

Volgens de voorlopige resultaten van een onderzoek dat in april 2016 gehouden is in 28 Europese landen [1], geeft 58% van de mensen aan dat zij weten wat een basisinkomen is. Zeker 64% zou voor een basisinkomen stemmen als het idee werd voorgelegd in een referendum.

De peiling werd uitgevoerd door het in Berlijn gevestigde bedrijf Dalia Research [2], in het kader van het onderzoeksprogramma e28TM, een Europa-breed onderzoek met als doel te achterhalen “wat Europa denkt.” De e28TM wordt elke 6 maanden uitgevoerd middels een representatieve steekproef onder 10.000 mensen in 28 EU-landen. De deelnemers aan de steekproef worden telefonisch benaderd zonder dat zij van tevoren weten welke onderwerpen in de peiling aan de orde zullen komen. Afgelopen april werd het basisinkomen opgenomen in het onderzoek.

In de vragenlijst werd het basisinkomen gedefinieerd als “een inkomen dat onvoorwaardelijk door de overheid aan ieder individu verstrekt wordt, ongeacht of hij of zij werkt en ongeacht andere bronnen van inkomsten. Het vervangt andere betalingen voor sociale zekerheid en is hoog genoeg om alle basisbehoeften (voedsel, huisvesting, enz.) te dekken.”

Slechts 24% van de respondenten zei dat ze er tegen zou stemmen, terwijl 12% zich zou onthouden. Interessanter is echter dat het onderzoek een correlatie laat zien tussen het kennisniveau over het basisinkomen en de mate van steun voor het idee. Met andere woorden, hoe meer mensen weten over het basisinkomen, hoe meer zij geneigd zijn het te omarmen.

De resultaten van het onderzoek laten zien, dat het basisinkomen het populairst is in Spanje en Italië, waar respectievelijk 71% en 69% van de respondenten zich uitspreekt voor een basisinkomen. Deze bevindingen zijn echter niet helemaal nauwkeurig, omdat ze de uitkomsten van kleinere landen, waar de geïnterviewde populatie te klein was om statistisch significante uitspraken te kunnen doen, niet tonen.

Respondenten werd ook gevraagd naar de gevolgen van de invoering van een basisinkomen: waar keken ze hoopvol naar uit, wat joeg hen de meeste angst aan? Ook werd hen gevraagd welke argumenten ze het meest steekhoudend vonden.

Op de vraag “Wat is volgens u het grootste voordeel van een basisinkomen?” antwoordde 40% dat het “de zorgen om financiering van noodzakelijke levensbehoeften” zou verminderen. Iets meer dan dertig procent zag mogelijkheden voor het creëren van gelijke kansen. Een onverwachte uitkomst is misschien wel dat inkrimping van de bureaucratie en daling van de administratieve kosten als het minst overtuigende argument werd aangewezen (16%).

Op de vraag “Wat is volgens u het grootste nadeel van de invoering van een basisinkomen?” zag 43% als het grootste bezwaar dat mensen aangemoedigd zouden worden om te stoppen met werken. Het onderzoek toont echter duidelijk aan dat dit in feite niet het geval hoeft te zijn: slechts 4% van de respondenten geeft aan dat ze zouden stoppen met werken als ze een basisinkomen hadden.
Daarnaast antwoordde 7% dat zij minder zou gaan werken, terwijl nog eens 7% zei dat ze van baan wilde veranderen. Ongeveer 34% van de ondervraagden meende dat het basisinkomen “niets zou veranderen aan de keuzes die hij of zij ten aanzien van het beroepsleven zou maken”. Vijftien procent wilde meer tijd met het gezin doorbrengen.

Dit bevestigt het resultaat van een eerdere peiling [3] die in januari in Zwitserland gehouden werd. Een grote meerderheid van de mensen wilde blijven werken, ook als in hun basisbehoeften is voorzien.

Naast de kennelijk ongegronde vrees dat mensen zouden stoppen met werken, was 34% van de respondenten bang dat door de invoering van een basisinkomen hun land overspoeld zou worden door migranten, 32% was van mening dat het basisinkomen onbetaalbaar is en 32% vond dat alleen behoeftigen financiële steun zouden moeten krijgen.

Deze resultaten zijn over het geheel genomen zeer positief voor het basisinkomen. Ze laten zien dat het basisinkomen gaandeweg de dominante stroming is geworden: het idee lijkt te worden gesteund door een meerderheid van de bevolking – in ieder geval in de EU.

Terwijl een aantal nationale peilingen al een hoge mate van steun voor het basisinkomen in Frankrijk (60%)[4], Catalonië (72%)[5] en Finland (67%)[6] signaleerden, is Dalia Research de eerste die op Europese schaal onderzoek heeft gedaan naar de populariteit van het basisinkomen.

Bronnen:

Noten:

Meer leesvoer:

Basisinkomen: haalbaar en betaalbaar

Voorstel invoering Basisinkomen – Model Ketelaars

http://basisinkomen.eu/mediane-inkomens-in-europa/