Stemadvies voor de Europese Verkiezingen

Leestijd: 7 minuten

europeseverkiezingen

Op deze pagina een overzicht van partijen die voor de Europese verkiezingen van 2014 het basisinkomen in meer of mindere mate ondersteunen en/of propageren, al dan niet onder voorwaarden. De lijst is een opsomming per lijstnummer, landen alfabetisch, de volgorde geeft geen voorkeur aan.
Gevestigde partijen hebben geen melding over basisinkomen opgenomen in hun programma’s, er zijn natuurlijk individuele kandidaten voor het Europees parlement die zich wel committeren aan een basisinkomen, maar die zijn met een kaarsje te zoeken. Een uitzondering moet gemaakt worden voor de Europeangreans[0]. Hier zijn binnen Europa de meningen verdeeld. Sommige partijen binnen de Europese Groenen zijn voor, anderen niet. In Frankrijk bijvoorbeeld is de Parti Europe Ecologie voorstander [1] in Nederland De Groenen, maar GroenLinks laat het afweten[2]

BELGIË

In Belgie zijn de verkiezingen  de moeder aller verkiezingen ;): 1. vlaams/waals/brussels 2.federaal/ nationaal 3. europees allemaal tegelijk….

De federale verkiezingen in België zijn gepland op zondag  >25 mei 2014 en worden gehouden op dezelfde dag als de Europese verkiezingen van 2014 en de verkiezingen voor de deelstaten. Op deze dag worden alle 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers verkozen. België wordt daartoe ingedeeld in elf kieskringen: één per provincie en een kieskring Brussel-Hoofdstad.[6]

logogroenGROEN, LIJST 2  (BE-N) 

http://www.groen.be/

Kandidaten die het Basisinkomen ondersteunen:

Malika Abbad, Dirk Holemans, Hugo Van Dienderen, Bart Staes ( groen)

Groen wil een sociale en groener Europa want vandaag gaat Europa de verkeerde richting uit. Huidige Europees parlementslid en lijsttrekker voor Groen Bart Staes: “Het is hoog tijd voor een Europa dat niet alleen de euro redt, maar in de eerste plaats opkomt voor de Europeanen, voor waarden als solidariteit en respect voor diversiteit.” Bart Staes stelt met trots zijn Europese ploeg voor. “Onze Europese kandidaten zijn een mix van verschillende leeftijden, expertise en afkomst. Onze Europese ploeg is een goede afspiegeling van de diversiteit in Europa. Deze diverse ploeg strijdt voor een ander, socialer en groener Europa.”[3]

vivantlogoVIVANT, LIJST 5 (BE)

http://vivant.org

Een basisinkomen voor iedereen
Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actief te zijn, om te werken, te leren, hobby’s te beoefenen…. En daarom wil Vivant ons complexe kluwen van uitkeringen en vervangingsinkomens ruilen voor één eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

ecoloECOLO, LIJST 9 (BE-F)

http://www.ecolo.be/

Kandidaten die het Basisinkomen ondersteunen:

Caroline Saan,  Pilippe Lamberts

bubBELGISCHE UNIE/UNION BELGE LIJST (BE)

http://belgischeunie.be/

De B.U.B. verdedigt nu als  Belgische partij het basisinkomen voor elke Belg. Dit wordt het sociaal speerpunt van de partij, na het institutioneel (een unitair België) en het economisch (de bevordering van het toerisme).

piraten

PIRATENPARTIJ, LIJST 19 (BE)

http://piratenpartij.be

Uit het verkiezingsprogramma

Inkomen

Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Daarom steunt de Piratenpartij voorstellen die de levenskwaliteit van burgers uit de laagste inkomensklasse bewaken.

De volgende punten zijn mogelijke ideeën die volgens ons op kortere termijn een eerste stap in de juiste richting kunnen zijn.

  1. De Piraten zijn voor een leefbaar minimumloon.

  2. De Piraten zijn tegen het veralgemenen van activeringsplannen in de werkloosheid.

  3. Iemand die stempelt moet, indien hij of zij dat zelf wilt, werk kunnen verrichten ten dienste van het algemeen belang om te vermijden dat zijn stempelgeld vermindert.

  4. De Piratenpartij erkent het recht op werk en wenst de administratieve rompslomp hierrond te verminderen, zodat ook mensen met beperkte middelen zelf werk kunnen creëren.

Voor wat langetermijnoplossingen betreft, bepleit de Piratenpartij het universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen.

  1. De Piratenpartij gelooft in de invoering van een gewaarborgd basisinkomen voor iedereen. Arbeid is voor ons meer dan alleen maar een economisch product: het gaat in de eerste plaats om de zelfrealisatie van een mens. We zien het basisinkomen dan ook als een stap richting een meer vrije, solidaire, democratische en creatieve maatschappij.
  2. Als eerste stap willen de Piraten dat de haalbaarheid en de mogelijkheden voor implementatie op Europees en op Belgisch niveau onderzocht worden. We willen een helder beeld krijgen van de kosten en de mogelijkheden om deze te financieren, waarbij de bureaucratische vereenvoudiging in rekening gebracht wordt.

logouseSTAND UP FOR THE UNITED STATES OF EUROPE, LIJST 20 (BE-F)

http://www.standupforuseurope.eu/

Kandidaten die het Basisinkomen ondersteunen:

Sophie Heine

ladroiteRIGHT, LA DROITE, LIJST 26 (BE-F)

http://www.ladroite.be/

Kandidaten die het Basisinkomen ondersteunen:

Michel Zylbersztajn


 NEDERLAND

piratenPIRATENPARTIJ LIJST 11 (NL)

http:/piratenpartij.nl

Hoewel de Nederlandse piraten verdeeld zijn over het onvoorwaardelijk basisinkomen, (50/50) en daarom er niets van in hun programma hebben gezet, is de overkoepelende Europese Piratenorganisatie wel voor een Basisinkomen:

Therefore we PIRATES campaign for an unconditional basic income in all of Europe. Everyone shall be legally entitled to it, independant of a poverty test, without consideration, application or any other bureaucratic effort. Referendums shall decide upon the amount of the basic income and other framework conditions.

Daarom strijden wij piraten voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in heel Europa. Iedereen is juridisch gerechtigd tot het hebben van een basisinkomen, onafhankelijk van een armoedetest, zonder tegenprestatie, werk of andere bureaucratische inspanning. Referenda beslisen over het bedrag van het basisinkomen en andere randvoorwaarden.

http://ppeu.net/wiki/doku.php?id=programme:ceep_social&s[]=basic&s[]=income

degroenenDE GROENEN, LIJST 13 (NL)

http://degroenen.nl

Uit het verkiezingsprogramma±

Brandstof van de economie
Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van alle andere deelnemende partijen. Wij pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de vraag door het beschikbaar stellen van “goedkoop geld” is al bijna 80 jaar gemeengoed in de economie van de geïndustrialiseerde landen. Dit economische inzicht is nog steeds niet doorgedrongen in ons stelsel van sociale zekerheid. De Groenen wil dat doen. Het basisinkomen van de Nederlandse ingezetenen is de brandstof waarmee zij via hun bestedingen de in Nederland gevestigde bedrijven aan het werk houden en zo de welvaart en de werkgelegenheid in stand. De Groenen pleit voor een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland wonen vanaf 27 jaar. Dit basisinkomen is even hoog als de huidige bijstand voor een alleenstaande.

ikkiesvooreerlijkIK KIES VOOR EERLIJK- PSP92, LIJST 17 (NL)

http://ikkiesvooreerlijk.nl/

Uit het verkiezingsprogramma:

Sociaal beleid, welzijn en zorg
Ons Europa is een sociaal Europa. De PSP’92 wil geen Amerikaans kapitalistisch systeem. Wij willen een Europa waar de kloof tussen succes en falen te dichten is en waar iedereen een sociale basis van bestaan binnen handbereik heeft. In ieder land moet daarom het systeem van een minimumloon van kracht worden. Duitsland kent dit systeem nog niet. De PSP’92 is een warm voorstander van het basisinkomen.
Wij steunen daarom het burgerinitiatief van de Vereniging Basisinkomen en hun Europese collega’s. De economische veiligheid wordt met het basisinkomen gegarandeerd. Een Europees basisinkomen zorgt er voor dat mensen ruimte krijgen om zichzelf zonder betaalde baan in te zetten voor mantelzorg, vrijwilligerswerk of maatschappelijke initiatieven. Ook geeft een basisinkomen ruimte om jezelf te ontplooien. Tenslotte biedt een basisinkomen ook het vangnet voor beginnende ondernemers. Je weet gewoon zeker dat even slecht gaat met je onderneming.

pvddPARTIJ VOOR DE DIEREN LIJST 18 (NL)

http://partijvoordedieren.nl

Uit het programma:

Basisinkomen[4]

De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen.

De wijze waarop onze economie nu georganiseerd is, moet drastisch veranderen. Het huidige systeem is vastgelopen waardoor mensen, dieren, de natuur en het milieu de dupe worden. We hebben niet alleen een economische crisis maar ook een grondstoffen-, biodiversiteit- en klimaatcrisis.

De overheid kan een belangrijke rol vervullen om het vastgelopen systeem te veranderen. Want het is niet te verantwoorden dat een samenleving veel onvervulde en onvervulbare taken kent, en tegelijk een groot aantal werklozen. Ook moeten mensen die langdurig werkloos zijn financieel gestimuleerd worden om maatschappelijke taken te vervullen. Het gevoel voor arbeidsparticipatie wordt hierdoor in stand gehouden en bevorderd.

pieAANDACHT EN EENVOUD, LIJST 19 (NL)

http://aandachteneenvoud.nl

Deze partij opgericht uit het platform politieke innovatie https://npi.pleio.nl/  is, hoewel ze het niet in het programma hebben, niet vies van een basisinkomen voor iedereen:

Hoe zou je dat voor elkaar kunnen krijgen? Ik denk dat invoering van een (ruimhartig) basisinkomen voor iedereen (in plaats van alle bestaande sociale wetgeving) de belangrijkste voorwaarde zou zijn om tot een samenleving van zelfstandigen te kunnen komen. Dat biedt namelijk iedereen een goede financiële basis om als zelfstandige aan de slag te gaan. Er zijn nog diverse andere veranderingen denkbaar die zouden helpen om het goed te laten werken: afschaffen fiscale regels voor zelfstandigen (niet meer nodig), afschaffen minimuminkomen (niet meer nodig), geen beperkingen bij overheidsaanbestedingen (iedereen mag meedoen), belasting op consumptie in plaats van belasting op arbeid (ook goed voor het milieu), pensioen individualiseren (geen antisolidariteit meer), en uiteindelijk ook afschaffen van het arbeidsrecht. Bij elkaar zou dit natuurlijk een revolutie betekenen, dus het zal wel niet zo’n vaart lopen. Maar het zou mij niet verwonderen als we stap voor stap in deze richting verder gaan.[5]

 Noten

[0] http://europeangreens.eu/

[1] http://basicincome-europe.org/ubie/open-letter-candidates-european-parliament/#comment-142

[2] http://basisinkomen.nl/wp/open-brief-aan-de-kandidaten-voor-het-europees-parlement/#comment

[3] http://www.groen.be/nieuws/diverse-lijst-europees-voor-een-socialer-en-groener-europa

[4] https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/i/296/basisinkomen

[5] https://npi.pleio.nl/blog/view/25737482/schaf-het-werknemerschap-maar-af

[6] http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_federale_verkiezingen_2014

 

 

 

Leave Comment